പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സംഗമം (പി.ജെ.എസ് ) ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സംഗമം (പി.ജെ.എസ് ) ബാലജനവിഭാഗത്ത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശിശുദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു.