പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സംഗമം ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സംഗമം (പി.ജെ.എസ് ) ബാലജനവിഭാഗത്ത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശിശുദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു.

 

12 letters every parent, every child should read on Children’s Day - See more at: http://indianexpress.com/article/lifestyle/feelings/12-letters-every

12 letters every pa...

PJS Balajana Sagamam Inauguration

ലക്‌ഷ്യം

- കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വവികാസത്തിനു ഉതകുന്ന ക്ലാസ്സുകളും സെമിനാറുകളും സംഘടിപ്പിക്കുക.
- കലാ-കായിക രംഗത്ത് കഴിവുള്ള കുട്ട...